Główne informacje

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta Grupa Regionalna Białystok
Data założenia: 15.12.1995r.
Jest to organizacja międzyszkolna z siedzibą w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku, ul.Łagodna 10.

 

6 listopada 2017 r. opuściła nas

Hanna Wasilewska

Otwarta na świat i ludzi. Wieloletnia animatorka pedagogiki C. Freinet'a. Pedagog z wielkim sercem. Przewodniczka dzieci i nauczycieli. Wspaniała koleżanka i mądra kobieta. Dobry człowiek.

Będzie nam brakowało, Haniu, Ciebie i Twojej energii.

Hanię pożegnamy w dniu 9.11.2017 r. o godz. 16.00 w kaplicy na cmentarzu Św. Rocha przy ul. Antoniuk Fabryczny 45. Msza i wyprowadzenie w dniu 10.11.2017 r. o godz. 11.45 w kościele na cmentarzu Św. Rocha przy ul. Antoniuk Fabryczny 45.

 

                 Członkowie PSAPCF - Grupa Białystok

 

Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta powstało w 1992 roku. Działa obecnie w 30 grupach regionalnych skupiając ok. 600 nauczycieli - entuzjastów pedagogiki C. Freineta. Białostocka Grupa Regionalna PSAPF liczy obecnie 30 członków pracujących w 14 szkołach i 4 przedszkolach Białegostoku i Czarnej Białostockiej.

Cele stowarzyszenia:

Stwarzanie ram organizacyjnych do wspólnej pracy, wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli, wychowawców oraz innych osób czerpiących z pedagogiki francuskiego pedagoga.
 

Stowarzyszenie nasze przyjmuje, że szkoła:

jest miejscem rzeczywistego respektowania praw dziecka i zasad demokracji.
stanowi miejsce życia i pracy, pracy umotywowanej i twórczej. w której uczeń oraz nauczyciel uczestniczą aktywnie i odpowiedzialnie.
opiera proces nauczania na dialogu, w którym głosy nauczycieli i uczniów są jednakowo ważne.
umożliwia każdemu dziecku swobodne wypowiadanie się w różnych formach ekspresji.
daje możliwość tworzenia bogatego środowiska wychowawczego, sprzyjającego samodzielnym poszukiwaniom, które są niezbędnym warunkiem rozwoju zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
 

Wychowanie jest stwarzaniem wszystkim podmiotom edukacyjnym szans rozwoju i twórczej aktywności.

 

"Pozwólcie rozkwitnąć młodym kwiatom...

całą resztę otrzymacie w nadmiarze"

 

                 C. Freinet


 

Formy pracy Grupy Regionalnej PSAPF w Białymstoku:

Upowszechnianie i wdrażanie idei pedagogiki Celestyna Freineta poprzez:
Realizację programów autorskich oraz modyfikacji programowych inspirowanych założeniami koncepcji szkoły freinetowskiej w 14 szkołach i kilku przedszkolach Białegostoku i Czarnej Białostockiej.
Systematyczne organizowanie freinetowskich warsztatów szkoleniowych i zajęć otwartych dla nauczycieli.
Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego.
Aktywny udział animatorów zespołu w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach nauczycieli freinetowców.
Prowadzenie działalności wydawniczej - opracowywanie biuletynów, skryptów, zbiorów scenariuszy zajęć, udział w tworzeniu ogólnopolskiego pisma "Freinetowskie inspiracje" oraz wydawnictw członków naszego zespołu.
Publikowanie artykułów w ogólnopolskiej i regionalnej prasie pedagogicznej oraz stronie internetowej stowarzyszenia.
Organizowanie imprez dla dzieci i wystaw twórczości dziecięcej inspirowanej technikami Freineta w Białostockim Teatrze Lalek, Białostockim Ośrodku Kultury, w SP 21, SSP 4, SP 37, SP 45, SP 47, w GOK w Czarnej Białostockiej.
Realizację autorskich projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim (konferencje, warsztaty, wystawy twórczości dzieci i nauczycieli).

 

 

Myśli pedagogiczne Celestyna Freineta:

"Postawiłem swój kamień sygnałowy. Wiem, że pokaże on drogę tym, którzy przyjdą po mnie."

"Szkołę należy traktować jako cząstkę życia społecznego, jako naturalne miejsce, gdzie uczeń może żyć i działać podlegając ogólnym prawom życia społecznego, a nie sztucznym prawom życia szkoły."

"Przyszły ustrój demokratyczny przygotowuje się przez demokratyczne wychowanie."

"Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami przyszłości."

"Godność naszej wspólnej działalności nauczycieli i uczniów, godność wychowawcy jest niemożliwa do osiągnięcia bez szacunku dla godności dzieci, które pragniemy przygotować do ich przyszłej roli ludzi dojrzałych."
 
"W tym stawaniu się Człowiekiem ważne jest wspomaganie dorosłego, który daje dobry przykład i stara się przeżyć na nowo swoje dzieciństwo z uczniami."

"Zejdź z katedry!
Zawińcie rękawy i stańcie do wspólnej roboty z uczniami. Zejdźcie na poziom dzieci, aby razem z nimi pracować, bawić się patrzeć na świat w zasięgu ich wzroku, reagować zgodnie z ich rytmem. W tym nowym układzie stosunków spotkacie się z radością, zaufaniem, odczujecie radość powodzenia."

"Jeden miły uśmiech, jedno słowo zachęty, trochę serdecznego ciepła, ludzka perspektywa i swoboda, a raczej prawo jednostki do wyboru własnej drogi, na którą wkracza się bez smyczy czy łańcucha i bez barier - ten promyk słońca to cały sekret nowoczesnej szkoły."

"Przywróćcie prawo pierwszeństwa takim wartościom jak - odczuwanie, przeżywanie, tworzenie i rozumienie, uspołecznianie, miłość i życie… Wpuście do klasy słońce, otwórzcie dzieciom usta."
 
"Pochwalcie najskromniejsze dzieło najskromniejszego z waszych uczniów. Okażcie uznanie dla nieporadnego tekstu ucznia, utrwalając go w druku, pochwalcie dobór kolorów i kompozycję rysunków, włączcie je do zbioru przeznaczonego na wystawę… Wtedy odczujecie jak duma z dobrze wykonanej pracy zapali waszych małych robotników."

"Pomóżmy dziecku w trudnościach, podtrzymajmy w nim chęć i potrzebę dobrej roboty i sprawmy,
aby to ono nas pytało, prosiło o rady."

"Urządźmy wszystko tak, aby dziecku udało się realizować swoje pomysły...
Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w sprzyjającym środowisku dziecko może dotrzeć aż do krańców świata."

"Nie można wychowywać bez okazywania szacunku. Poszanowanie godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli, jest jednym z pierwszych warunków odnowy szkoły."

"Dzieciństwo nie jest workiem, który się napełnia, jest szczodrze naładowaną baterią."

"Pedagodzy tradycyjnej szkoły w każdym dziecku widzą przede wszystkim wroga, który zapanuje nad nimi, jeśli oni go nie opanują."

 

Autor: Tomasz Włodarczyk - 2006